web developmennt agency vs freelancer

web developmennt agency vs freelancer